Podmienkami služby Novinky

§ 1. [Všeobecné ustanovenia]

 1. Tieto Podmienky služby Novinky, ďalej len Podmienky, stanovujú zásady a pravidlá používania služby Novinky, ďalej len Služba, ktorú poskytuje spoločnosť „Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA“ so sídlom na adrese: Poľsko, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; korešpondenčná adresa: Poľsko, 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, ďalej len Poskytovateľ.

 2. Tieto Podmienky sa týkajú všetkých Používateľov Služby, tak spotrebiteľov (fyzické osoby) ako aj podnikateľov (právnické osoby). Cieľom ustanovení týchto Podmienok nie je vylúčiť ani obmedziť akékoľvek práva spotrebiteľov, ktoré priamo vyplývajú z platnej legislatívy – všetky prípadné pochybnosti sa vysvetľujú v prospech spotrebiteľa. V prípade nezrovnalostí medzi ustanoveniami týchto Podmienok a vyššie spomenutou legislatívou, prednosť má legislatíva.

 3. Služba je poskytovaná na internete na území Poľskej republiky.

 4. Na využívanie služby je nevyhnutný prístup na internet, ako aj vlastná e-mailová schránka (e-mailová adresa),avšak nie sú potrebné žiadne špeciálne technické požiadavky, okrem štandardného operačného systému a štandardného webového prehliadača.

§ 2. [Predmet služby]

 1. Predmetom Služby je zasielanie informácií Používateľovi vo forme elektronického listu (e-mailovej správy),ďalej len „Novinky“ prostredníctvom elektronickej pošty, na e-mailovú adresu predtým uvedenú Používateľom.

 2. Informácie zasielané v Novinkách môžu mať marketingový ako aj informačný charakter, predovšetkým to môžu byť informácie o výrobkoch alebo službách (napr. školeniach),ktoré ponúka Poskytovateľ, vrátane noviniek v produktovej ponuke a aktuálnych akciách, organizovaných podujatiach, marketingových akciách, a tiež v Novinkách môžu byť uvedené odkazy na tlačové materiály, články ap. o Poskytovateľovi, ako aj odkazy na webové stránky značiek Poskytovateľa.

 3. Používateľ uzatvorením dohody o poskytovaní Služby s Poskytovateľom, sprístupňuje svoju e-mailovú adresu, uvedenú v registračnom formulári, na zasielanie správ, o ktorých hovoria vyššie uvedené ustanovenia.

§ 3. [Podmienky využívania Noviniek]

 1. Služba Novinky je bezplatná.

 2. Službu môže využívať každá osoba, ktorá na webovej stránke dostupnej na adrese www.vidaron.pl/newsletter v časti týkajúcej sa Noviniek uvedie svoju e-mailovú adresu, a následne stlačí tlačidlo „Prihlásiť sa”. Stlačením tohto tlačidla sa uvedená e-mailová adresa zašle Poskytovateľovi Služby, a následne sa začne poskytovanie Služby.

 3. Služba sa začne poskytovať v momente uzatvorenia dohody o poskytovaní Služby, tzn. po oboznámení sa s týmito Podmienkami a v momente zaznačenia na webovej stránke dostupnej na adrese: vidaron.pl/newsletter, políčka (checkboxu),ktorým sa potvrdzuje oboznámenie a prijatie podmienok poskytovania služby, a po vykonaní činností, ktoré sú opísané vyššie v ods. 2.

 4. Používateľ je pri využívaní Služby povinný neposkytovať nelegálny obsah, predovšetkým nesmie uvádzať cudzie údaje bez súhlasu oprávnených osôb.

 5. Jednotlivé správy, zasielané v rámci Služby, predstavujú diela v zmysle zákona o autorských právach a sú príslušne chránené v rozsahu platnej legislatívy. Akékoľvek kopírovanie, upravovanie alebo využívanie spôsobom v rozpore s určením alebo bez súhlasu Organizátora, môže predstavovať porušenie práva.

 6. Používateľ od momentu začatia používania služby Novinky je povinný dodržiavať tieto Podmienky.

§ 4. [Trvanie služby Novinky]

 1. Dohoda o využívaní Služby sa uzatvára na neurčitú lehotu.

 2. Používateľ má právo vypovedať dohodu o využívaní Služby. Dohoda sa vypovedá s okamžitou platnosťou.

 3. Osoba, ktorá chce vypovedať Dohodu o poskytovaní Služby, to môže urobiť zaslaním príslušného vyhlásenia na e-mailovú adresu: marketing@sniezka.com, poštou na adresu Poskytovateľa Služby, ktorá je uvedená v § 1 Podmienok, alebo otvorením špeciálneho odkazu, ktorý je uvedený v Novinkách, a ktorý je určený na ukončenie (vypovedanie) poskytovania Služby.

 4. Poskytovateľ môže pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Služby po predchádzajúcom informovaní Používateľov zaslaním príslušného oznámenia na nimi uvedené e-mailové adresy.

 5. Poskytovateľ má právo odstrániť nesprávne alebo neexistujúce e-mailové adresy uvedené Používateľmi.

§ 5. [Osobné údaje]

 1. Poskytovateľ je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely poskytovania Služby.

 2. Podrobné informácie o zásadách spracúvania údajov Poskytovateľov nájdete na adrese www.vidaron.pl/newsletter.

§ 6. [Reklamácie a zmeny Podmienok]

 1. Reklamácie týkajúce sa Služby môžete zasielať píšuc na e-mailovú adresu: marketing@sniezka.com, alebo na korešpondenčnú adresu Poskytovateľa.

 2. V reklamácii uveďte údaje reklamujúcej osoby, ktoré sú nevyhnutné na zaslanie informácií o výsledku posúdenia reklamácie, ako aj opis nahlasovanej nezrovnalosti Služby a aké sú očakávania týkajúce sa vyriešenia reklamácie.

 3. Poskytovateľ posudzuje reklamácie v lehote 14 dní od dňa prijatia danej reklamácie.

 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky v prípade, ak sa vyskytnú vážne príčiny chápané ako (uzatvorený zoznam):

  1. zmena spôsobu poskytovania služby spôsobená technickými alebo technologickými príčinami;

  2. zmena legislatívy týkajúcej sa predaja Výrobkov alebo poskytovania elektronických služieb Poskytovateľom, ktorá ovplyvňuje vzájomné práva a povinnosti stanovené v Dohode uzatvorenej medzi Používateľom a Poskytovateľom, alebo zmena interpretácie vyššie spomenutej legislatívy v dôsledku súdnych rozsudkov, rozhodnutí, nariadení alebo odporúčaní v danom rozsahu príslušnými úradmi alebo orgánmi;

  3. zmena spôsobu poskytovania Služby spôsobená výhradne technickými alebo technologickými príčinami;

  4. zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, ktorých sa týkajú ustanovenia Podmienok, zavedením nových, úpravou alebo zrušením doterajších funkčností Poskytovateľom alebo služieb zahrnutých Podmienkami.

 5. V prípade zavedenia zmeny Podmienok, Poskytovateľ sprístupní jednotné znenie textu Podmienok ich zverejnením na príslušnej webovej stránke.

 6. Zmeny Podmienok nadobúdajú platnosť v momente ich zreteľného zverejnenia na príslušnej webovej stránke Poskytovateľa.

§ 7. [Záverečné ustanovenia]

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť 28. októbra 2019.

 2. Vo veciach, ktoré tieto podmienky neupravujú, je účinná príslušná všeobecne platná legislatíva.